Vinova loza se na području Srbije nalazi u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, od faze cvasti potpuno razvijene do faze puno cvetanje (BBCH 53-65).

Faza cvetanja je veoma osetljiva faza u razvoju vinove loze u kojoj ukoliko dođe do infekcije patogenima prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) može doći do drastičnih gubitaka u prinosu i kvalitetu grožđa, upozoravaju stručnjaci za zaštitu bilja Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

 

 

 

 

Uslovi koji vladaju u vinogradima su veoma povoljni za razvoj navedenih patogena, a to su dugotrajne rose koje omogućavaju višečasovno vlaženje lista, visoke relativne vlažnosti vazduha tokom noći i optimalne temperature

 

 

 

 

 

U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača plamenjače i pepelnice, preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u količini 0,04 l/ha +

Mikal flash (fosetil aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%

U toku piljenje larvi pepeljastog grožđanog moljca

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U pojedinim vinogorjima (fruškogorsko) registruju se visoke brojnosti larvi na cvastima. Preporučuje se pregled cvasti na prisustvo larvi i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Notikor, Crna mamba) u koncentraciji 0,03 %.

Na vinovoj lozi prisutne i larve cikade
U zasadima vinove loze zabeleženo je i prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze). S obzirom da je registrovano prisustvo samo larvi prvog razvojnog stupnja (larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne), mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

 

Izvor: www.poljosfera.rs